Opendag Oosterkadekerk

WELKOM IN DE OOSTERKADEKERK STADSKANAAL

Wij nodigen iedereen uit om tijdens het startweekend een kijkje te nemen in onze kerk en wel op:

ZATERDAG 17 SEPTEMBER tussen 10.00 en 12.00 UUR

Het orgel zal worden bespeeld en er is een fotopresentatie te zien vanwege het 160-jarig bestaan van onze kerk.

Ook ben je welkom om onze kerkdiensten te bezoeken.

Elke zondag is er dienst om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.

Zondag 18 september om 9.30 uur is er een speciale dienst voor de opening van het winterwerk. Wees Welkom!

Ons adres is: Oosterkade 5, Stadskanaal

 www.oosterkadekerk.nl

Uitnodiging Oecumenische Taize Viering

De afgelopen 2 jaar hebben we door alle coronamaatregelen geen Oecumenische Taize Viering kunnen houden in de Kanaalstreek.
We hebben een keer een digitale Viering gehouden in april 2021.
We zijn dan ook heel blij dat we weer een gezamenlijke viering mogen houden en we nodigen jullie allemaal uit om daarbij aanwezig te zijn.
De Oecumenische Taize Viering is op zondag 13 november om 19.00u 
In de RK Kerk aan de Poststraat 38 in Stadskanaal.
In de week voorafgaande aan de viering gaan we op een avond die nog nader bekend wordt gemaakt de liederen oefenen die in de viering gezongen worden. Die datum kunnen we misschien delen via de mededelingen in de diensten , al of niet op de Beamers.
Iedereen die zin heeft om mee te zingen is welkom.
Voor meer informatie kunt u terecht bij :
Werkgroep Taize Kanaalstreek
email : mariannekorsten@yahoo.com

GKv en NGK gaan per 1 mei 2023 samen

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken.

De beide kerkgenootschappen zijn al lang op weg naar hereniging. Eind jaren 60 van de vorige eeuw kwam het tot een breuk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit ontstonden de latere Nederlands Gereformeerde Kerken. Al in de jaren 70 werd er toenadering tot elkaar gezocht. Sinds een decennium, en op sommige plaatsen al veel langer, zijn de contacten tussen veel plaatselijke kerken uit de twee kerkverbanden steeds intensiever geworden. Zo ontstonden er tientallen samenwerkingsgemeenten. Wat het landelijke kerkverband betreft is in 2017 het besluit genomen om daadwerkelijk tot hereniging te komen, met het voorjaar van 2023 als beoogd herenigingsmoment. Dat is nu dus geconcretiseerd: op 1 mei 2023 gaan de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen.

Feestelijk
Het samengaan wordt op alle terreinen heel zorgvuldig voorbereid. Met de nieuwe kerkorde als basis, die naar verwachting dit najaar op de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van Zoetermeer zal worden vastgesteld, vindt op 1 mei 2023 de bestuurlijke eenwording plaats. Die mijlpaal zal feestelijk gemarkeerd worden. De eerste synode van het nieuwe kerkverband staat gepland voor het najaar van 2023, omdat er besluitvorming nodig is om per 1 januari 2024 ook administratief tot eenheid te komen. De synode moet daarnaast de budgetten voor de kerkelijke organisatie vanaf 2024 vaststellen. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen de plaatselijke kerken dan te maken met de nieuwe belastingtechnische en andere financiële regelingen. Het harmoniseren van de pensioenvoorziening voor predikanten is daar onderdeel van. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Geestelijk
In aanloop naar de eenwording moesten en moeten er veel bestuurlijke besluiten genomen worden. De kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap heeft veel tijd en aandacht gevraagd. Treffend opent die kerkorde echter met de zinsnede: De Nederlandse Gereformeerde Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, als onze Heer.
Aan Hem ook alle eer nu de hereniging steeds meer concreet gestalte krijgt.

Wederkerig diaconaat (Stichting Steun Gereformeerde kerken in Frankrijk)

Wederkerig diaconaat

Wat is het een zegen als je in staat bent om anderen te laten delen in jouw welvaart en rijkdom. Maar besef dat diaconaat geen eenrichtingsverkeer is. Je wordt er zelf ook rijker van! Dat merkt de SSGKF (stichting die de kerken in Frankrijk ondersteunt) elk jaar opnieuw.

Kleine kerkjes, die in Nederland allang opgeheven zouden zijn, zijn blij met het geld dat ze uit Nederland krijgen – want daarmee kunnen zij in hun omgeving kerk-zijn, anderen bereiken met het Evangelie.

Theologiestudenten in Aix zijn blij dat ze met steun uit Nederland kunnen studeren, want zo kunnen ze zich goed voorbereiden op het werk als predikant in een compleet geseculariseerde context. En door hun terugkoppeling van wat zij met onze financiële bijdrage hebben gedaan of gaan doen, helpen zij óns aan steeds nieuwe ideeën en stimulansen om in ónze omgeving kerk te zijn. Maar bovenal: onze Franse broeders en zusters zien in onze ondersteuning de liefde van God die ook naar hen uitgaat. En door deze mindset krijgt God alle eer.

Soli Deo gloria, To God be the glory, à Dieu la gloire – dat is wereldwijd verstaanbaar. En op die manier krijg je de bemoediging die je anderen geeft van die ander terug. En wordt HIJ, de Schepper van alles en allen, groter in levens van mensen – niet alleen in dat van de ander, maar ook in dat van jou.

Dat is wat diaconaat doet. Mocht je op vakantie gaan naar Frankrijk: weet dat alleen al jouw aanwezigheid in een kerkdienst ontzettend bemoedigend is voor de broeders en zusters daar, ook al versta je misschien geen Frans.

à Dieu!

Meer weten? Kijk op www.ssgkf.nl of op onze Facebookpagina.

N I E U W S B E R I C H T           Haarlem/Antwerpen, 6 mei 2022

Bijbel Challenge met NBV21 op Opwekking

Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ – van 3 tot en met 6 juni in Biddinghuizen – zal non-stop de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling, worden voorgelezen. Wie wil meedoen met deze Bijbel Challenge kan online intekenen. De challenge is opgezet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

‘We dagen bezoekers uit om in sessies van een kwartier non-stop de NBV21 te lezen, van Genesis tot en met Openbaring’, zegt Paul Abspoel, Programmacoördinator Kerken bij het NBG. ‘Wie wil meedoen kan zich vanaf nu aanmelden via de website.’

De Bijbelchallenge verloopt in estafette en gaat dag en nacht door, van vrijdagmorgen tot en met maandagmiddag, in een speciale tent. Er komen ook enkele open tijdvakken. Op die momenten kunnen bezoekers van de Pinksterconferentie spontaan meedoen.

Jeugdclubs en andere groepen

Jeugdclubs, kringen en andere groepen die tezamen een aaneengesloten deel van de voorleesmarathon voor hun rekening willen nemen – bijvoorbeeld in de nachten – kunnen zich melden bij Patrick van der Plaat, Relatiebeheerder Kerken (pvanderplaat@bijbelgenootschap.nl) of bij Paul Abspoel (pabspoel@bijbelgenootschap.nl). Groepen krijgen een of meerdere uren toebedeeld. Ieder lid van de groep leest daarbinnen minimaal een kwartier voor.

N I E U W S B E R I C H T                                Haarlem/Antwerpen,  20 april 2022

Leesplan voor Pinksteren over de Geest 

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf vandaag te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Gods Geest brengt mensen in beweging’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!’

Echte en onechte liefde
Het boekje bespreekt de negen kenmerken (samen ‘vrucht’ genoemd) van het werk van de heilige Geest die in Galaten 5:22 worden genoemd. Elke eigenschap wordt toegelicht. Ook krijg je een bezinningsvraag mee, zoals: God kijkt met vreugde naar je, wat roept dat bij je op? In welke situatie zou jij vredestichter kunnen zijn? Bij wie word je ongeduldig? Wat is de vrucht van je ongeduld?

Over liefde – het eerste kenmerk volgens Galaten 5:22 staat in het boekje een column van relatiecoach Cocky Drost. Zij ziet mensen worstelen met voorwaardelijke liefde: ‘Als ze maar de keuzes maken die hun ouders behagen. Als ze maar mooi, spannend, sprankelend, slim of wat dan ook genoeg zijn – ja, dan verdienen zij liefde’, aldus Drost. ‘Maar dat is liefde die juist géén liefde is.’ Van andere schrijvers staan er quotes in het boekje.

Bestellen
Het Bijbelleesplan ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

N I E U W S B E R I C H T                    Haarlem/Antwerpen,  3 mei 2022

Meer verantwoordelijkheid voor vrouwen in 1 Korintiërs 11

 ‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofbedekking van vrouwen. Hoogerwerf bespreekt dit in het vandaag verschenen vertaalblad Met Andere Woorden. Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de komende webinarserie.

 Volgens veel oudere vertalingen schrijft Paulus in 1 Korintiërs11:10 voor dat een vrouw een ‘teken van gezag’ op haar hoofd moet dragen. Maar het hier gebruikte Griekse woord betekent nooit ‘teken van gezag’. De NBV21 vertaalt hier dat een vrouw ‘zich wat haar hoofd betreft moet beheersen’. Dat klopt met het Grieks en past beter bij Paulus’ betoog in dit hoofdstuk. Hoogerwerf laat in zijn artikel in Met Andere Woorden (MAW) zien dat Paulus wil dat de Korintische gelovigen hun vrijheid op een beheerste manier gebruiken, net zoals Paulus zelf doet: ‘Vrouwen moeten net zo met hun vrijheid omgaan als Paulus. In de NBV21 komt dit achterliggende principe duidelijker naar voren.’

‘Hoofd’ is niet ‘baas’

In 1Korintiërs 11:3 noemt Paulus de man het hoofd van de vrouw, een uitspraak die vaak wordt misverstaan. Hoogerwerf legt deze uit in de context van de Griekse cultuur. Hij concludeert: ‘Gezag is hier niet het punt, maar eer en schande. Paulus wil duidelijk maken dat een vrouw de eer van haar man hoog moet houden. In de Griekse cultuur van die tijd hoorden vrouwen in het openbaar hun hoofd te bedekken, want anders brachten ze hun man in verlegenheid. Veel mensen beseffen niet dat Paulus in vers 3 iets ongewoons zegt. In het Grieks betekent het woord hoofd nooit, dus hier ook niet, dat iemand de baas of de leider is van iemand anders. Hier wil het zeggen: als jij hoofd bent van iemand anders, dan heeft wat die ander doet, gevolgen voor jouw reputatie.’

Webinars over Ruth

In MAW is er daarnaast veel aandacht voor het boek Ruth vanwege de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni wordt gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen. En verderop in dit nummer gaan Martine Oldhoff en Matthijs de Jong in discussie over de vraag of het woord ‘ziel’ in Bijbelvertalingen vaker zou moeten worden ingezet.

N I E U W S B E R I C H T                  Haarlem/Antwerpen,  29 april 2022

Noord-Hollandse paasdienst met Oekraïense vluchtelingen

 ‘Dat het NBG de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar stelde op debijbel.nl is echt heel handig’, vindt Charlotte Kremer. ‘Nu kan ik de Oekraïense vluchtelingen die ’s zondags bij ons in de kerk komen, een blad geven met de schriftlezing in het Oekraïens.’

Extra welkom dankzij de Oekraïense Bijbel  
Kremer is sinds 2014 predikant van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude – Uitdam – Broek in WaterlandZo’n zestig Oekraïense vrouwen en kinderen worden sinds begin maart opgevangen in deze Noord-Hollandse dorpen. Dat was een spontaan initiatief van enkele gezinnen.

Pasen: groot feest 
Voor die vluchtelingen moest heel wat geregeld worden. ‘We zijn nog maar net uit de startblokken’, aldus Kremer. Leefgeld, telefoons, fietsen, kleding, medische zorg, tolken… De gastgezinnen verdeelden deze taken onderling en Kremer nam de taak ‘kerk en zingeving’ op zich. Ze maakte samen met een tolk een informatieblad. Daar staan de tijden in van de kerkdiensten, de woensdagse koffie-ochtend en de contactgegevens. Van de dominee, maar ook van de rooms-katholieke pastoor.

Dat hielp. Al snel kwamen er enkele vrouwen naar de zondagse dienst. Omdat de meeste vluchtelingen oosters-orthodox zijn, was een protestantse dienst ‘in een kale kerk met een vrouw als predikant heel wat anders dan zij gewend zijn’, beseft Kremer. ‘Toch waren deze vrouwen blij dat ze naar de kerk gekomen waren. De dienst bracht hen een uur van rust. En de samenzang en het bidden raakte hen, ook al verstonden ze er niets van.’ Omdat de vluchtelingen nauwelijks Engels spreken, bewijzen vertaal-apps goede diensten – van en naar het Russisch of het Oekraïens.

‘Palmpasen vierden we met een stuk of vijf gevluchte kinderen. Ik had via een collega een boekje uit de Kijkbijbel van Kees de Kort in het Oekraïens gekregen. De tekst daarvan liet ik bij de plaatjes projecteren. Zo konden de moeders en oma’s van de Oekraïense kinderen het verhaal voorlezen. Het versieren van de Palmpaasstokken ging vanzelf goed. Het was groot feest!

Een week later, met Pasen, was het opnieuw feest in de kerk. Kremer: ‘Gastgezinnen en vluchtelingen deden mee bij het paasontbijt en bij de paasviering. Ik had een tolk geregeld, die de preek vertaalde voor de ongeveer dertig Oekraïners. En één van de gebeden, het Kyrië – een gebed om ontferming –, zongen we op een melodie die ook in Oekraïne bekend is. Zo kon iedereen meezingen.’

Knuffel
Kremer had vooraf contact opgenomen met een Oosters-orthodoxe Oekraïense priester in Utrecht. Die vertaalde de paasgroet ‘de Heer is opgestaan’ in het Oekraïens: ‘Christos voskres’. ‘Dat hebben we met de hele gemeente hardop uitgesproken. En voor de dienst groette ik de Oekraïners met deze woorden’, aldus Kremer.

Op de zondag daarna ging ze met een groepje vluchtelingen naar een viering in de Oosters-Orthodoxe kerk in Utrecht. Ook heeft Kremer Bijbels besteld in het Oekraïens en Russisch en Bijbelverhalen voor kinderen, om uit te delen aan wie er belangstelling voor heeft. ‘Ik blijf de Bijbelteksten in het Oekraïens gebruiken die het NBG beschikbaar stelde. Ook dat Bijbel Basics-verhalen vertaald zijn is fijn. Zo’n verhaal zou ik straks, met Pinksteren, wel willen uitdelen.’

Al deze dingen worden gedaan om de vluchtelingen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. En dat komt over, merkt Kremer. ‘Ik word bedankt, ik krijg een knuffel of ik zie ontroering.’

Interview en tekst: Peter Siebe

N I E U W S B E R I C H T E N   K O R T      Haarlem/Antwerpen 05/2022

Bijbel Challenge met NBV21 op Opwekking

Tijdens de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ – van 3 tot en met 6 juni in Biddinghuizen – zal non-stop de NBV21, de nieuwste Bijbelvertaling, worden voorgelezen. Wie wil meedoen met deze Bijbel Challenge kan online intekenen. De challenge is opgezet door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.

‘We dagen bezoekers uit om in sessies van een kwartier non-stop de NBV21 te lezen, van Genesis tot en met Openbaring’, zegt Paul Abspoel, Programmacoördinator Kerken bij het NBG. ‘Wie wil meedoen kan zich vanaf nu aanmelden via de website.’

De Bijbelchallenge verloopt in estafette en gaat dag en nacht door, van vrijdagmorgen tot en met maandagmiddag, in een speciale tent. Er komen ook enkele open tijdvakken. Op die momenten kunnen bezoekers van de Pinksterconferentie spontaan meedoen.

 Leesplan voor Pinksteren over de Geest 

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf vandaag te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Gods Geest brengt mensen in beweging’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!’

Bestellen
Het Bijbelleesplan ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

Meer verantwoordelijkheid voor vrouwen in 1 Korintiërs 11

‘In de NBV21 geeft Paulus vrouwen meer agency dan in traditionele vertalingen’, aldus Cor Hoogerwerf over 1 Korintiërs 11. In dat hoofdstuk gaat het over de hoofbedekking van vrouwen. Hoogerwerf bespreekt dit in het vandaag verschenen vertaalblad Met Andere Woorden. Verder zoomt het blad in op Ruth, met het oog op de komende webinarserie.

In MAW is er daarnaast veel aandacht voor het boek Ruth vanwege de webinarserie voor theologen die van 9 mei-13 juni wordt gehouden. Marjo Korpel schrijft over de oorsprong van Ruth en dateert het in de tijd na de ballingschap. Klaas Veenhof bespreekt de rechtsgewoontes van destijds en komt met een suggestie om Ruth 4:5 anders te lezen. En verderop in dit nummer gaan Martine Oldhoff en Matthijs de Jong in discussie over de vraag of het woord ‘ziel’ in Bijbelvertalingen vaker zou moeten worden ingezet.

Noord-Hollandse paasdienst met Oekraïense vluchtelingen

 ‘Dat het NBG de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar stelde op debijbel.nl is echt heel handig’, vindt Charlotte Kremer. ‘Nu kan ik de Oekraïense vluchtelingen die ’s zondags bij ons in de kerk komen, een blad geven met de schriftlezing in het Oekraïens.’

Kremer is sinds 2014 predikant van de Protestantse Gemeente Zuiderwoude – Uitdam – Broek in WaterlandZo’n zestig Oekraïense vrouwen en kinderen worden sinds begin maart opgevangen in deze Noord-Hollandse dorpen. Dat was een spontaan initiatief van enkele gezinnen.

Met Pasen was het opnieuw feest in de kerk. Kremer: ‘Gastgezinnen en vluchtelingen deden mee bij het paasontbijt en bij de paasviering. Ik had een tolk geregeld, die de preek vertaalde voor de ongeveer dertig Oekraïners. En één van de gebeden, het Kyrië – een gebed om ontferming –, zongen we op een melodie die ook in Oekraïne bekend is. Zo kon iedereen meezingen.’

 

Nieuwsberichten april en mei 2022

N I E U W S B E R I C H T                 Haarlem/Antwerpen,  30 maart 2022

Bijbel in 2021 voor het eerst vertaald in 48 talen

11 miljoen mensen kunnen sinds 2021 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 48 talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald is. Dat meldt een vandaag verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de circa 150 Bijbelgenootschappen.

‘Nederlanders en Vlamingen hebben rondom de presentatie van de NBV21 zelf kunnen ervaren dat de komst van een Bijbelvertaling groot nieuws is’, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. ‘Mensen reageren verrast en blij op nieuwe inzichten in de Bijbeltekst dankzij zo’n vertaling. Die ervaring delen we met miljoenen mensen wereldwijd die in 2021 de Bijbel voor het eerst konden horen of lezen in hun eigen taal of een nieuwe vertaling ontvingen.’

Nieuwe vertalingen

In drie van de bovengenoemde 48 talen is voor het eerst de complete Bijbel beschikbaar: in het Khualsim (een taal in Myanmar), het Asturisch (in Spanje) en het Santali (in Bangladesh). In acht andere talen kwam voor het eerst het Nieuwe Testament gereed: vijf Afrikaanse en drie Aziatische talen, waaronder de Songo-taal in Angola (een project met steun van het NBG). Daarnaast kwamen in 37 andere talen voor het eerst gedeelten van de Bijbel beschikbaar, waarvan drie met NBG-steun.

In totaal rondde de UBS in het afgelopen jaar 43 vertaalprojecten af: nieuwe én vervangende vertalingen – zoals de NBV21 – in talen gesproken door 783 miljoen mensen.

De hele Bijbel is nu beschikbaar in 719 talen, voor 5,8 miljard mensen. Het Nieuwe Testament is in 1.593 talen beschikbaar, en Bijbelgedeelten in 1.212 talen. In ruim 3.800 van de circa 7.400 talen in de wereld is nog geen Bijbelgedeelte vertaald.

Vertaalsteun NBG

Van de circa 312 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er in het afgelopen jaar 38. Het ging onder meer om projecten op de Filippijnen en Aruba, in Laos, Gabon, Ghana, Guatemala, Indonesië, Guatemala en Mexico. Wat zo’n project betekent, lichtte predikant Manuel Carac uit Mexico als volgt toe: ‘Als ik de Bijbel bestudeer voor mijn preken is dat ingewikkeld. Veel woorden uit mijn Spaanse Bijbel begrijp ik niet goed. Ik heb God om hulp gevraagd om zijn Woord te begrijpen. Dat gebed is verhoord: er wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in mijn taal!’

 

N I E U W S B E R I C H T                                                    Haarlem,  14 april 2022

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.

Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma’s uit de kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald. Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel Basics-programma’s zijn te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.

Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners.

De verspreiding van de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in samenwerking met stichting Gave en stichting Geloofsinburgering, deels via lokale kerken. Dit materiaal is gratis te bestellen in de NBG-webshop; verzendkosten worden wel berekend.

Nood

De miljoenen vluchtelingen stellen de Bijbelgenootschappen in Polen, Moldavië, Hongarije en Roemenië voor een enorme uitdaging. Er is grote behoefte aan Bijbels in het Oekraïens en Russisch, maar deze Bijbelgenootschappen hebben daarvoor te weinig middelen. Daarom laat de UBS extra Bijbels drukken en verspreiden via deze Bijbelgenootschappen. Zo kan iedere vluchteling die behoefte heeft aan een Bijbel een exemplaar krijgen.

Oekraïens Bijbelgenootschap

Het Oekraïens Bijbelgenootschap (OBG) doet wat in zijn vermogen ligt om landgenoten in nood te helpen. ‘De vraag naar Bijbels is enorm. Miljoenen landgenoten zijn op de vlucht en verkeren in wanhoop. We hebben dringend Bijbels nodig’, laat een woordvoerder van het OBG weten. Al vanaf het begin van de oorlogsdreiging deelde het OBG Bijbels, Bijbelgedeelten en kinderbijbels uit in onder meer kindertehuizen en aan militairen.

Bezoek aan Boetsja en Borodianka

Vorige week bezocht een team van het OBG de bevrijde, verwoeste steden rondom Kiev, waaronder Boetsja, Hostomel, Irpin en Borodianka. ‘Het was hartverscheurend’, aldus het OBG. Mensen zitten zonder gas, water en stroom en zijn dankbaar voor elke humanitaire hulp die ze krijgen. Als we vertellen dat we van een kerk zijn, vragen veel mensen uit zichzelf om een Bijbel! Ondanks het feit dat velen van hen nooit een Bijbel hadden, weten ze toch dat dit boek kan helpen.’

Perspectief

Het Oekraïens Bijbelgenootschap is een verbindende schakel tussen de verschillende kerken, vrijwilligersgroepen en hulporganisaties. In het begin van de oorlog telde één ding, aldus het OBG: ‘Je zorgt voor je gezin en probeert dat in veiligheid te brengen. Daarna kwam iedereen in actie. Ik bewonder de moed van mijn collega’s die in het oosten en zuiden van Oekraïne werken.’ De behoefte aan opvang en troost, maar ook aan hoop en perspectief uit de Bijbel is enorm. Dat zal zo blijven ook nadat de oorlog voorbij is. Want: ‘Dan moeten mensen verwerken wat er allemaal gebeurd is.’

N I E U W S B E R I C H T                                Haarlem/Antwerpen,  20 april 2022

Leesplan voor Pinksteren over de Geest 

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf 20 april te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Gods Geest brengt mensen in beweging’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!’

Echte en onechte liefde

Het boekje bespreekt de negen eigenschappen (samen ‘vrucht’ genoemd) van het werk van de heilige Geest die in Galaten 5:22 worden genoemd. Elke eigenschap wordt toegelicht. Ook krijg je een bezinningsvraag mee, zoals: God kijkt met vreugde naar je, wat roept dat bij je op? In welke situatie zou jij vredestichter kunnen zijn? Bij wie word je ongeduldig, en wat is de vrucht van je ongeduld?

Over liefde – het eerste kenmerk volgens Galaten 5:22 staat in het boekje een column van relatiecoach Cocky Drost. Zij ziet mensen worstelen met voorwaardelijke liefde: ‘Als ze maar de keuzes maken die hun ouders behagen. Als ze maar mooi, spannend, sprankelend, slim of wat dan ook genoeg zijn – ja, dan verdienen zij liefde’, aldus Cocky Drost. ‘Maar dat is liefde die juist géén liefde is.’

Bestellen

Het Bijbelleesplan ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

N I E U W S B E R I C H T                 Haarlem/Antwerpen, 17 maart 2022

Bevrijding in tijden van oorlog

Door Mirjam van der Vorm-Croughs

Veertigdagentijd 2022. Een periode die voor altijd in het geheugen gegrift zal blijven staan in beelden van platgebombardeerde straten in Charkov, Oekraïners schuilend in metrostations, een jongetje dat op de straat ligt, half bedekt met een stuk plastic. Moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn en hun mannen misschien wel voor altijd achterlaten. Een oude Russische dame op het jeugdjournaal die wordt opgepakt omdat ze demonstreert tegen de oorlog. Het is een situatie die velen van ons met een deprimerend gevoel van machteloosheid achterlaat. Omdat er vlak voor onze ogen een ongekend groot onrecht plaatsvindt, terwijl we alleen maar hulpeloos toe kunnen kijken. Erop kunnen wachten hoe dit afloopt. Terwijl je al weet dat een goede afloop niet bestaat.

Het thema van het veertigdagenproject van het NBG is dit jaar ‘Pasen, een feest van bevrijding’. Toen ik een maand geleden bezig was met het voorbereiden van een webinar rondom dit thema, had ik er geen enkel benul van dat begrippen als ‘bevrijding’ en ‘vrijheid’ enkele weken later een zo heel andere, zoveel zwaardere lading zouden hebben gekregen. Een bijna cynische lading. Op de eerste zondag stond Exodus 12 op het leesrooster. De Israëlieten, die door de Egyptenaren als slaven zijn uitgebuit en onderdrukt, worden door God uit Egypte bevrijd. Ze gaan op weg naar het beloofde land, hun vrijheid tegemoet. Maar waar moet voor de Oekraïners de bevrijding vandaan komen? En voor de Russen die onder dit regime lijden? Wie helpt hen? Wie stopt het onrecht dat hún wordt aangedaan?

Toen de Israëlieten eenmaal in het beloofde land woonden, werd hun land verschillende keren door gewelddadige, machtsbeluste volken onder de voet gelopen. Dat gebeurde ook in de tijd van de profeet Habakuk. De Babyloniërs vielen Israël binnen en richtten er grote verwoestingen aan. Habakuk richt een vertwijfeld gebed tot God:

Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen
en luistert U niet,
moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen
en brengt U geen redding?
Waarom toont U mij dit onheil
en ziet U deze ellende aan?
Ik zie slechts verwoesting en geweld,
opkomende twist en groeiende tweedracht.
De wet wordt ondermijnd,
het recht krijgt niet langer zijn loop,
de wettelozen verdringen de rechtvaardigen,
het recht wordt verdraaid.
Habakuk 1:2-4

De vragen en twijfels van Habakuk zijn zo herkenbaar. Waar is God in situaties van onrecht? Als God bestaat, waarom grijpt Hij dan niet in? Het zijn eeuwenoude vraagstukken waar tot nu toe nog geen enkele theoloog of filosoof een bevredigend antwoord op heeft kunnen geven. Toch kan het troost bieden dat in de Bijbel, daar waar mensen lijden, dit lijden door God wordt gezien, ook al lijkt Hij zo ver weg.

God ziet hoe ellendig de mensen eraan toe zijn en Hij hoort hun hulpgeroep (Exodus 3:7,9Deuteronomium 26:7Klaagliederen 3:56-59, etc.). Zo gold het voor de Israëlieten toen ze in Egypte werden onderdrukt en later toen ze door de Babyloniërs werden overheerst; en ik bid en geloof dat dat nu, in onze door onrecht en geweld getekende wereld, nog steeds zo geldt: dat God zich het onrecht aantrekt, dat het bloed van onschuldige mensen vanuit de aarde naar Hem roept (Genesis 4:10). Dat Hij naar de mensen omziet. En dat Hij hun uiteindelijk redding zal brengen.

In deze veertigdagentijd staan we, net zoals ieder jaar, stil bij het lijden. Het lijden in de wereld. Het lijden van de Oekraïners. Het lijden van Jezus die aan het kruis stierf en daarmee ons lijden op zich nam. Over iets minder dan veertig dagen is het Pasen, het feest van bevrijding. Voor Joodse gelovigen het feest waarop ze herdenken dat Israël door God uit Egypte werd bevrijd. Voor christenen het feest waarop we de bevrijding door Christus vieren. Door zijn sterven en opstanding heeft Jezus ons bevrijd uit de macht van de duisternis, de zonde en de dood. Nú is die bevrijding nog lang niet altijd zichtbaar. Verre van zelfs. Maar eenmaal zullen alle ketens worden losgemaakt. Dan zal er een einde komen aan oorlog, onderdrukking, geweld en machtsmisbruik. God belooft ons in de Bijbel een nieuwe wereld waarin het recht zal regeren en er vrede zal heersen. En ook al is de schijn soms tegen, we hoeven niet alleen maar lijdzaam af te wachten tot dat grote moment aanbreekt. We kunnen Gods koninkrijk zelf een stukje dichterbij brengen door te leven zoals Jezus dat van ons gevraagd heeft. In afhankelijkheid van God en in dienstbaarheid aan de naaste. Op die manier zetten we, al twijfelend, biddend en elkaar helpend waar we kunnen, iedere dag een kleine stap in de richting van onze uiteindelijke bestemming: Gods koninkrijk, waar vrede, vrijheid en gerechtigheid zullen heersen.

N I E U W S B E R I C H T                 Haarlem/Antwerpen,  7 april 2022

Vluchtelingen in de Bijbel: Adam en Eva
Door Anne-Mareike Schol-Wetter

Wist je dat er heel veel verhalen in de Bijbel staan over vreemdelingen en vluchtelingen? In deze serie belichten we er een aantal. Waarom gaan de hoofdpersonen op pad? Wat treffen ze aan in hun nieuwe thuisland? Raken ze God onderweg kwijt, of komt hij juist in het onbekende heel dichtbij? En wat voor spiegel houden ze ons voor, in hun angst en wantrouwen tegenover het onbekende, maar ook in hun moed en hun vaardigheid datgene vast te houden waar het werkelijk om gaat?

In deze eerste blog het verhaal van Adam en Eva, of, zoals de tekst zegt, ‘de man en zijn vrouw’. Het begint eigenlijk te mooi om waar te zijn. De man en zijn vrouw wonen in een tuin die God zelf heeft aangelegd, met aanlokkelijke bomen en een rivier om alles te bevloeien (Genesis 2:9-10). Voor de eerste lezers van Genesis staat dit haaks op hun dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water en de eeuwige onzekerheid of hun velden morgen, volgende maand, volgend jaar weer voldoende zouden opleveren.

Om de verbazing compleet te maken, zijn de man en zijn vrouw naakt – en ze schamen zich niet. In de Oud-oosterse cultuur, waarin overwonnen vijanden werden uitgekleed om hun schande zichtbaar te maken, is dit een opvallende tegenstelling. In Eden was alles anders!

Maar dan gaat het mis. Een slang, een verboden vrucht en wat gestamelde excuses verder zien we de man en zijn vrouw buiten de tuin terug. Aangekleed. Zwoegend voor hun dagelijkse bestaan. Verdreven uit de tuin die ze hadden mogen bewonen. Vervreemd van de God die hen daar had geplaatst. Langzaam maar zeker beginnen hun ervaringen te lijken op die van de meeste mensen in de tijd van de Bijbel. Ze zijn niet langer ‘de mens en zijn vrouw’, maar Adam en Eva, een hardwerkend echtpaar met de nodige opvoedproblemen. Heel gewoon. Toch?

Maar – en daar gaat het om – hun ervaringen buiten de tuin zijn het tegenovergestelde van ‘gewoon’! Honger, schaamte, geweld en dood horen volgens Genesis 2 en 3 niet bij de tuin waarin God de mensen geplaatst had. Ze horen bij de ballingschap die begon toen het eerste mensenpaar uit de tuin werd verdreven, en die duurt tot op vandaag.

Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het geloof in een goede God te rijmen met het dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de lezer ook op met een eeuwig gevoel van heimwee. Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met de vluchtelingen van nu. Want wie Genesis 3 en 4 gelezen heeft, voelt aan dat ontheemd zijn niet is beperkt tot inwoners van AZC’s. Het is de basis van mens-zijn buiten de tuin.

N I E U W S B E R I C H T E N   K O R T      Haarlem/Antwerpen 04/2022

Bijbel in 2021 voor het eerst vertaald in 48 talen

11 miljoen mensen kunnen sinds 2021 voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. Zij spreken een van de 48 talen waarin de Bijbel of een deel ervan vertaald is. Dat meldt een vandaag verschenen rapport van United Bible Societies (UBS), het samenwerkingsverband van de circa 150 Bijbelgenootschappen.

Van de circa 312 lopende UBS-vertaalprojecten steunde het NBG er in het afgelopen jaar 38. Het ging onder meer om projecten op de Filippijnen en Aruba, in Laos, Gabon, Ghana, Guatemala, Indonesië, Guatemala en Mexico. Wat zo’n project betekent, lichtte predikant Manuel Carac uit Mexico als volgt toe: ‘Als ik de Bijbel bestudeer voor mijn preken is dat ingewikkeld. Veel woorden uit mijn Spaanse Bijbel begrijp ik niet goed. Ik heb God om hulp gevraagd om zijn Woord te begrijpen. Dat gebed is verhoord: er wordt gewerkt aan een Bijbelvertaling in mijn taal!’

NBG stelt Bijbels beschikbaar voor Oekraïners

Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) heeft de Oekraïense Bijbel digitaal beschikbaar gemaakt via debijbel.nl. Ook voorziet het NBG samen met andere organisaties in de behoefte aan Bijbels onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland en België. Via de UBS – het samenwerkingsverband van de Bijbelgenootschappen – steunt het NBG Bijbelverspreiding onder vluchtelingen in Polen, Roemenië, Moldavië en Hongarije.

Het NBG stelt het Nieuwe Testament, het Johannesevangelie, leesplannen en kinderbijbelverhalen in het Oekraïens en Russisch beschikbaar. Voor kinderen worden ook enkele programma’s uit de kindernevendienstmethode Bijbel Basics in het Oekraïens vertaald. Zo hebben kerken iets in handen als vluchtelingen kerkdiensten bezoeken. De eerste twee vertaalde Bijbel Basics-programma’s zijn te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.

Op Bijbelplatform debijbel.nl en in de app Mijn Bijbel is de Bijbel in het Oekraïens beschikbaar zodat Bijbelteksten gemakkelijk te gebruiken zijn, tijdens kerkdiensten of in persoonlijk contact met Oekraïners.De verspreiding van de Bijbels en kinderbijbelverhalen gebeurt deels in samenwerking met stichting Gave en stichting Geloofsinburgering, deels via lokale kerken. Dit materiaal is gratis te bestellen in de NBG-webshop; verzendkosten worden wel berekend.
‘infoberichten kort’ gaat verder op de volgende pagina

Leesplan voor Pinksteren over de Geest 

Wie tussen Pasen en Pinksteren wil stilstaan bij het werk van de heilige Geest, kan het boekje ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ aanvragen. Het bevat een Bijbelleesplan en is vanaf 20 april te bestellen bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

‘Gods Geest brengt mensen in beweging’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik bij het NBG. ‘Met dit leesplan leef je toe naar Pinksteren. Wil jij je laten vormen door de Geest en ontdekken hoe je vrucht kunt dragen? Je krijgt eerlijke vragen en praktische tips om te groeien in geloof en liefde. Laat je inspireren!’

Bestellen
Het Bijbelleesplan ‘Groeien in de vrucht die Gods Geest geeft’ verschijnt half mei bij het NBG. Het is gratis aan te vragen vanaf 20 april via bijbelgenootschap.nl/vruchtvandegeest en wordt na verschijning toegezonden, zolang de voorraad strekt.

Bevrijding in tijden van oorlog

Veertigdagentijd 2022. Een periode die voor altijd in het geheugen gegrift zal blijven staan in beelden van platgebombardeerde straten in Charkov, Oekraïners schuilend in metrostations, een jongetje dat op de straat ligt, half bedekt met een stuk plastic. Moeders die met hun kinderen op de vlucht zijn en hun mannen misschien wel voor altijd achterlaten. Een oude Russische dame op het jeugdjournaal die wordt opgepakt omdat ze demonstreert tegen de oorlog. Het is een situatie die velen van ons met een deprimerend gevoel van machteloosheid achterlaat. Omdat er vlak voor onze ogen een ongekend groot onrecht plaatsvindt, terwijl we alleen maar hulpeloos toe kunnen kijken. Erop kunnen wachten hoe dit afloopt. Terwijl je al weet dat een goede afloop niet bestaat.

Het thema van het veertigdagenproject van het NBG is dit jaar ‘Pasen, een feest van bevrijding’. Toen ik een maand geleden bezig was met het voorbereiden van een webinar rondom dit thema, had ik er geen enkel benul van dat begrippen als ‘bevrijding’ en ‘vrijheid’ enkele weken later een zo heel andere, zoveel zwaardere lading zouden hebben gekregen. Een bijna cynische lading. Op de eerste zondag stond Exodus 12 op het leesrooster. De Israëlieten, die door de Egyptenaren als slaven zijn uitgebuit en onderdrukt, worden door God uit Egypte bevrijd. Ze gaan op weg naar het beloofde land, hun vrijheid tegemoet. Maar waar moet voor de Oekraïners de bevrijding vandaan komen? En voor de Russen die onder dit regime lijden? Wie helpt hen? Wie stopt het onrecht dat hún wordt aangedaan?

Het vervolg van de blog is verder te lezen via: https://debijbel.nl/bericht/bevrijding-in-tijden-van-oorlog

Vluchtelingen in de Bijbel: Adam en Eva
Wist je dat er heel veel verhalen in de Bijbel staan over vreemdelingen en vluchtelingen? In deze serie belichten we er een aantal. Waarom gaan de hoofdpersonen op pad? Wat treffen ze aan in hun nieuwe thuisland? Raken ze God onderweg kwijt, of komt hij juist in het onbekende heel dichtbij? En wat voor spiegel houden ze ons voor, in hun angst en wantrouwen tegenover het onbekende, maar ook in hun moed en hun vaardigheid datgene vast te houden waar het werkelijk om gaat?

In deze eerste blog het verhaal van Adam en Eva, of, zoals de tekst zegt, ‘de man en zijn vrouw’. Het begint eigenlijk te mooi om waar te zijn. De man en zijn vrouw wonen in een tuin die God zelf heeft aangelegd, met aanlokkelijke bomen en een rivier om alles te bevloeien (Genesis 2:9-10). Voor de eerste lezers van Genesis staat dit haaks op hun dagelijkse ervaring: de strijd om voldoende water en de eeuwige onzekerheid of hun velden morgen, volgende maand, volgend jaar weer voldoende zouden opleveren.

Het verhaal van Adam en Eva kan helpen om het geloof in een goede God te rijmen met het dagelijkse, vaak harde bestaan. Maar het zadelt de lezer ook op met een eeuwig gevoel van heimwee. Een gevoel van heimwee dat verbinding geeft met de vluchtelingen van nu. Want wie Genesis 3 en 4 gelezen heeft, voelt aan dat ontheemd zijn niet is beperkt tot inwoners van AZC’s. Het is de basis van mens-zijn buiten de tuin.

De gehele blog is te lezen via: https://debijbel.nl/bericht/vluchtelingen-in-de-bijbel-adam-en-eva 

Nieuwsberichten NBG (Maart en April)

Surinaamse president Santokhi ontvangt de NBV21

Afgelopen zaterdag ontving president Chandrikapersad Santokhi het eerste NBV21-exemplaar in Suriname. Hij kreeg deze Bijbel aangeboden door Rieuwerd Buitenwerf, directeur van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap en Erny van Axel, directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. Dit gebeurde tijdens de viering in de Grote Stadskerk van Paramaribo, waar de NBV21 gepresenteerd werd.

In zijn toespraak gaf Santokhi aan wat voor hem het belang is van de Bijbel: ‘De Bijbel geeft mensen elke dag veel hoop, mensen die de hoop verliezen door ontwikkelingen die ze soms niet begrijpen – als er iets gebeurt in hun persoonlijk leven, in hun omgeving of in het land. De Bijbel brengt de verbinding tot stand tussen gelovigen en de schepper.’

Santokhi benadrukte het belang van een nieuwe vertaling in modern, gangbaar Nederlands voor jongere mensen. Ook gaf hij aandacht aan de Surinaamse inbreng. Hij vond het bijzonder en belangrijk dat de NBV21 tot stand kwam op basis van reacties uit alle Nederlandstalige landen.

 

Matthijs de Jong hoogleraar Bijbelvertalen aan de VU

Dr. Matthijs de Jong is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Dit draagt eraan bij dat er ook in de toekomst goed opgeleide Bijbelvertalers zijn in het Nederlandse taalgebied‘, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De VU ziet uit naar de komst van De Jong.

De Jong volgt als hoogleraar Bijbelvertalen Lourens de Vries op, die onlangs met emeritaat ging. Op verzoek van het NBG blijft dit specialisme nu als bijzondere leerstoel bestaan aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De Jong wordt parttime hoogleraar en blijft daarnaast werken bij het NBG.

‘Bijbelvertalen is een vak met grote maatschappelijke relevantie. Dat bleek toen de verschijning van de NBV21 groot nieuws was’, aldus Buitenwerf. ‘Het maken van een goede Bijbelvertaling is een specialisme waarvoor een wetenschappelijke opleiding nodig is. Dat specialisme krijgt, hopen wij, door het onderzoek en het onderwijs van De Jong de aandacht die het verdient.’

 

Psalmboek met 21 stiltemomenten

 Veel mensen snakken naar momenten van rust. Een dagelijks stiltemoment kan helpen. ‘Met het boek Psalmen met 21 gebedsmomenten kun je drie weken elke dag een mini-retraite houden’, zegt Anne-Mareike Schol-Wetter van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG).

Het boek bevat alle 150 Psalmen uit de Bijbel plus een traject om 21 dagen te bidden met een Psalm. ‘Het hoeft je niet meer te kosten dan een minuut of tien en levert een ontspannen begin of einde van de dag op’, vervolgt Schol-Wetter, Hoofd Bijbelgebruik van het NBG. ‘Veel gelovigen verlangen naar contact op hartsniveau met God. Dat verlangen wordt veelvuldig geuit in de Psalmen. Juist daarom zijn die zo geschikt voor een stiltemoment.’

Het boek Psalmen met 21 gebedsmomenten is vanaf 16 maart voor € 22,50 te verkrijgen in de boekhandel en bij het NBG. Het 21-daagse gebedstraject in het boek is ook te volgen als podcast via bijbelgenootschap.nl/psalmen. 

 

Reisimpressie van Rieuwerd Buitenwerf vanuit Suriname
Een les in vertrouwen aan de Marowijnerivier

Terwijl de Russische tanks Oekraïne inreden, was ik in het binnenland van Suriname, in het dorp Loka Loka. Vijf uur rijden van Paramaribo, over onverharde wegen vol kuilen, en dan nog bijna twee uur varen. De regentijd houdt dit jaar te lang aan in Suriname, waardoor het water in de Marowijne angstaanjagend hoog stond. Het werd een onvergetelijk bezoek.

 Ik sprak met Nathalie Sinteli, hoofd van een van de scholen. Ze vertelde hoe moeilijk het was om in het binnenland zo’n school te runnen. Leerkrachten moeten uit de stad komen. Ze had zelf haar gezin in Paramaribo achtergelaten. Ze zag haar man en kinderen maar een paar keer per jaar, een enorm persoonlijk offer. De overheid heeft weinig oog voor de scholen – en dat was te merken. Er is nauwelijks lesmateriaal en voor de kleuters is er geen speelgoed. En dan de rivier… Vorig jaar was de school door een overstroming vier maanden onbruikbaar. Tel daar de lockdown bij op, plus het feit dat kinderen les krijgen in een taal die ze niet kennen, en je begrijpt dat de leerachterstanden groot zijn.

Het volledige reisverhaal is te lezen op:
https://debijbel.nl/bericht/een-les-in-vertrouwen-aan-de-marowijnerivier

Diep als een afgrond is ons hart

Gedachten van een Oekraïense gelovige door Nadiyka Gerbish

De Psalmen zijn mijn favoriete Bijbelboek. Bijna elk vers is onderstreept – behalve de verzen die vijanden vervloeken. Want wees eerlijk: hoe zou iemand het met zoiets onmenselijks eens kunnen zijn, ook al staat het in de Bijbel? Dat leek me logisch, vóór de oorlog. Maar nu zie ik dat anders.

Toen Rusland mijn land, Oekraïne, aanviel niet voor de eerste keer in zijn geschiedenis weigerde mijn man te vluchten. Hij vond dat hij in deze tijd van nood en verschrikking thuis nodig was. Maar hij vond het ook niet goed dat mijn dochter, ikzelf en het kind dat ik onder mijn hart draag, bij hem zouden blijven. Dus pakten Dana en ik een koffertje met kleren en medicijnen en mijn Bijbel. We namen onze hond mee en verlieten Oekraïne in een trein vol andere vluchtelingenmoeders en -kinderen (en katten, honden, en zelfs een konijn). We zijn nu veilig. Mijn man bleef in Oekraïne en nam een vluchtelingengezin in ons huis op. Ook al zijn we niet bij elkaar, we bidden samen, we werken, we doen vrijwilligerswerk en lezen de Psalmen. Elk vers. Of het nu wel of niet onderstreept is. Vervloekingen van vijanden? Ja, die ook. Ik voel me niet beter of rechtvaardiger dan koning David – nu niet meer. Dat is een confronterende, maar ook bevrijdende ervaring.

 Nadiyka Gerbish, een bekende Oekraïense christelijke schrijfster en vertaler, schreef dit artikel op verzoek van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor hun site debijbel.nl. Momenteel is Nadiyka in Polen met haar dochtertje. Ze ondersteunt vluchtelingen door verslag te doen van hun situatie en praktische hulp te bieden. Haar man Igor bleef in Oekraïne en coördineert hulp voor gevluchte landgenoten.

Het volledige verhaal van Nadiyka is te lezen via:
https://debijbel.nl/bericht/diep-als-een-afgrond-is-het-hart-van-een-mens

  

Infoberichten NBG

N I E U W S B E R I C H T E N   K O R T      Haarlem/Antwerpen 02/2022

Veertigdagenboekje ‘Samen op weg naar Pasen’

Wie in de veertigdagentijd – vanaf 2 maart – bewust vanuit de Bijbel wil toeleven naar Pasen, kan inspiratie halen uit het dagboek Samen op weg naar Pasen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het boekje bevat een Bijbelleesplan over het thema ‘bevrijding’ en is gratis aan te vragen bij het NBG.

Het boekje telt 64 pagina’s en bevat voor elke dag een bijbeltekst, een mini-overdenking en een vraag om de Bijbelpassage met je leven te verbinden. Voor meer informatie en het bestelformulier zie: bijbelgenootschap.nl/40dagen.

NBG-thema voor de veertigdagentijd (vanaf 2 maart)
Pasen: ‘Feest van bevrijding’


Veel mensen – Bijbellezers, ouders, kinderwerkers, voorgangers – beleven de veertigdagentijd als een periode van bezinning. Ze leven toe naar Pasen. Het
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) reikt daarvoor inspiratie aan via een dagboekje, kindermateriaal en webinars. Het thema is: ‘Feest van Bevrijding’.

‘Vrijheid wordt in onze maatschappij hoog gewaardeerd’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘We merken dat in deze tijd. Hoewel we in een vrij land leven met een uitstekende gezondheidszorg, ervaren veel mensen de coronamaatregelen als vrijheidsbeperking. Ook de Bijbel heeft het over vrijheid. Soms heel praktisch en menselijk – bijvoorbeeld bevrijding van het volk Israël. Vaak ook gaat het over vrijheid die je kunt ervaren als je met God leeft. Die vrijheid staat tegenover dat wat jou in je leven beperkt. Met Pasen vieren we dat God in Jezus bevrijding heeft gebracht door de dood heen. We hopen dat ons themamateriaal mensen helpt om na te denken over vrijheid en over wat het paasverhaal in hun leven betekent.’

NBG-materiaal voor kerken en gezinnen met kinderen
Paasproject ‘Beloofd land in zicht’

Vanaf Aswoensdag, 2 maart, leven christenen toe naar Pasen. Voor wie dit samen met kinderen wil doen is er het paasproject ‘Beloofd land in zicht’ van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Er is een boekje voor gezinnen en materiaal speciaal voor in de kerk.

Het projectmateriaal hoort bij de kindernevendienstmethode Bijbel Basics, die veel kerken gebruiken. Het project draait om Pasen als feest van bevrijding.

Via debijbel.nl/bijbelbasics is het boekje te bestellen en het Bijbel Basics-materiaal te downloaden. Al deze materialen zijn onderdeel van het veertigdagenproject van het NBG ‘Feest van bevrijding’. Voor meer informatie daarover zie bijbelgenootschap.nl/40dagen.

De Bijbel verjaagt mijn demonen

Door Kolet Janssen

‘Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Kolet Janssen was een van de Vlamingen die in oktober de NBV21 kregen aangeboden. Zij vergelijkt deze Bijbelvertaling met de kruimels uit een bijzondere ontmoeting van Jezus. Want kruimels smaken net zo lekker als brood.

Bij de reeks ‘Mosterdzaadjes’ die ik sinds enige tijd verzorg bij Kerknet.be, maak ik dankbaar gebruik van de NBV21. De bekende teksten van de katholieke zondagsvieringen klinken er vaak frisser door en helpen me om de verhalen toegankelijk te maken voor kinderen. Roel Ottow levert er telkens een prachtige illustratie bij. Groepen kinderen in kerk of school of gewoon thuis maken er graag gebruik van.

Misschien mag ik mijn waardering voor de NBV21 illustreren met het mooie verhaal van de Syro-Fenicische vrouw. Zij weet Jezus over te halen haar dochter te genezen, hoewel Hij tegenstribbelt. Ze doet dat met een rake opmerking over de kruimels en honden. En dan zwicht Jezus. ‘Omdat u dit zegt…’ antwoordt Jezus, treffend, in de NBV21: https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MRK.7/Marcus-7 .

Je kunt je helemaal in de Bijbel verdiepen. De teksten lezen in de grondtaal en er zoveel mogelijk studies en commentaren bij halen. Je kunt je informeren over de nieuwste onderzoeksresultaten. Maar dat vraagt veel tijd en energie die je dan niet meer aan iets anders kunt besteden.

Of je kunt het doen met de kruimels die de kinderen van de tafel laten vallen. Die smaken net zo lekker als het hele brood. En ze volstaan meestal om op verder te bouwen.

De Bijbel voor Oezbeken in Centraal-Azië
De Oezbeekse Bijbel kan nú worden verspreid

Oezbekistan maakte vroeger deel uit van de zogeheten Zijderoute. Door de jaren heen werd het overheerst door de Arabieren, de Turken, de Mongolen en de Russen. Pas sinds 1991 verklaarde Oezbekistan zich onafhankelijk. Maar de eerste democratisch gekozen regering onder president Karimov leek al snel meer op een dictatoriaal regime. Na het overlijden van Karimov in 2016 werd Mirzijojev zijn opvolger. Hij lijkt een milder beleid te willen voeren en geeft meer ruimte voor godsdienstvrijheid. Daardoor is het nu mogelijk om de Bijbel in Oezbekistan te verspreiden.

Veel mensen in Oezbekistan kunnen zelf geen Bijbel betalen. Daarom willen we samen met u 5.000 Bijbels geven aan Oezbeekse christenen in Centraal-Azië. Dit project is in samenwerking met de Bijbelgenootschappen van Oezbekistan, Kazachstan en Kirgizië. In juni 2017 is de volledige Bijbel in het Oezbeeks gepresenteerd. Dit is het resultaat van 25 jaar werk. Nu kunnen de 30 miljoen Oezbeken die verspreid over Centraal-Azië wonen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Ja, ik geef voor het verspreiden van Bijbels aan Oezbeken
Tot voor kort was het lezen van de Bijbel lastig in Oezbekistan. Hoewel de situatie nog steeds niet ideaal is, geeft de overheid sinds kort meer ruimte. Helpt u mee de Bijbel in het Oezbeeks te verspreiden? https://bit.ly/3oP1RtC

Nieuwsberichten kort Haarlem/Antwerpen 01/2022

N I E U W S B E R I C H T E N K O R T Haarlem/Antwerpen 01/2022

Podcast Bidden met Psalmen voor Veertigdagentijd

Bij bidden vouw je je handen, sluit je je ogen en praat je tegen God. Bidden kan ook een diepgaande ontmoeting met God zijn, weet internetpastor Nikolaas Sintobin. In zo’n gebed spelen Bijbelteksten een rol. Wie kennis wil maken met deze gebedsvorm – bijvoorbeeld in de Veertigdagentijd die op 2 maart begint – kan de podcast Bidden met Psalmen uitproberen.

De eerste drie afleveringen van Bidden met Psalmen gaan over danken (Psalm 139), vertrouwen (Psalm 91) en verlangen (Psalm 63). De teksten en stem zijn van Sintobin. De podcast is vanaf vandaag te volgen. Dat kan via de site, de app en het Spotify-kanaal van Bidden onderweg. De podcast gaat vooraf aan en verwijst naar het boek NBV21 Psalmen met 21 gebedsmomenten, dat in maart bij het NBG verschijnt.

NBV21-blogserie met bekende bijbellezers van start

‘Als boek van heil en zegen is de Bijbel belangrijk. Voor individuele lezers maar ook voor het geheel van onze samenleving’. Dat schrijft René de Reuver in een blog naar aanleiding van de NBV21. Hij is een van de 15 vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse geloofsgemeenschappen die vanaf vandaag meewerken aan een serie over de betekenis van de Bijbel anno 2022.

De blogserie verschijnt op bijbelplatform debijbel.nl (in Vlaanderen: debijbel.be). Vanaf vandaag plaatst het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap elke week een aflevering. Volgende week de blog van Sleebos over ‘leren kijken naar Jezus’; in de week daarna die van Tvedt over Gods woord als voeding: ‘Ik ‘eet’ elke dag uit de Bijbel, maar ik neem niet elke dag een driegangenmaaltijd tot me.’

Onderweg genieten van de Luisterbijbel

Hou je van podcasts of luisterboeken? Wil je Marcus weleens horen? ‘Probeer dan de Luisterbijbel podcast. We maakten een kerstspecial van een kwartier. En er staat nog veel meer Bijbel klaar om naar te luisteren’, zegt Stefan van Dijk. ‘Bijvoorbeeld als je onderweg bent naar familie of naar je vakantieadres.’

Stefan van Dijk is Manager Ontwikkeling & Uitgeven bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). ‘Luisteren naar de Bijbel komt echt anders binnen dan wanneer je in de Bijbel leest. Dat hoor ik van anderen en ik merk het zelf ook. Ineens valt je iets op waar je altijd overheen gelezen had. Of je raakt ontroerd omdat het verhaal echt verteld wordt en de stem van de verteller je raakt. Ik ben dan ook blij dat de NBV21, de vernieuwde Bijbel, niet alleen te lezen, maar ook te beluisteren is.’

Wie dat wil uitproberen, kan beginnen met de NBV21 Luisterbijbel-podcast. Behalve de Kerstspecial vind je daar 57 andere bijbelgedeelten: Ester, Prediker, Marcus, 1 Johannes en de psalmen 120-134. En een trailer waar je kennismaakt met de vier professionele

voorlezers die de NBV21 ingesproken hebben: Chris Kijne, Louis van Beek, Marjolein Algera en Lottie Hellingman.

De NBV21 Luisterbijbel podcast is ook te horen via bekende afspeelplatforms als Spotify en Apple Music.

‘Gods persconferentie’ Door Arie de Rover

Daar sta je dan. Voor de zoveelste keer. Je zult maar premier en minister van volksgezondheid zijn tijdens een pandemie. ‘Persconferentie’: het is een neutraal woord, maar het kreeg in de afgelopen twee jaar een onheilspellend karakter. Hoe zullen we nu weer ons gedrag moeten aanpassen? Welke argumenten en overredingstactieken worden van stal gehaald om ons de beoogde kant op te krijgen?’

Gods leiderschapsstijl Heb je je wel eens afgevraagd hoe God dat doet? Ik wel. Als je, net als ik, geïnteresseerd bent in leiderschapsinvloed, is de leiderschapsstijl van God een fascinerend thema. Vooral als je beseft dat Hij de machtigste is terwijl wij – degenen die Hij wil leiden – klein en kwetsbaar zijn.

Ik neem je daarom mee naar een soort persconferentie waarbij een rijksvoorlichter van Godswege een oproep tot verandering doet. Nee, niet zomaar een dringend advies tot gedragsverandering maar een oproep tot een totale levensverandering.

Het gehele verhaal is te lezen op: https://debijbel.nl/bericht/gods-persconferentie